Algemene Voorwaarden Pedicure in de Muren

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure in de Muren en cliënt waarop Pedicure in de Muren deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Inspanningen Pedicure in de Muren

Pedicure in de Muren zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure in de Muren zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

Afspraken

Cliënt geeft verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak aan Pedicure in de Muren door. Dit kan via telefoon, email of via Whatsapp doorgegeven worden. Indien cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure in de Muren het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan cliënt door berekenen. In uitzonderlijke gevallen (o.a. bij sprake van ziekte/ongeval) wordt hiervan afgeweken.

 

Betaling

Pedicure in de Muren vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten bij voorkeur met Pin betaling te voldoen.

Garantie

Pedicure in de Muren geeft cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling. Deze garantie vervalt indien cliënt:

Adviezen niet heeft opgevolgd;

Andere producten dan de door Pedicure Praktijk Pedicure in de Muren geadviseerd heeft gebruikt;

Advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.

Producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Aansprakelijkheid

Pedicure in de Muren is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Pedicure in de Muren is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure in de Muren is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Klachten

Indien cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking (schriftelijk) gemeld worden aan Pedicure in de Muren. Dit vóór er verdere stappen of acties ondernomen worden. Pedicure in de Muren moet klager binnen vijf werkdagen antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicure in de Muren de behandeling opnieuw verrichten, zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Pedicure in de Muren en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Persoonsgegevens & privacy

Cliënt voorziet Pedicure in de Muren vóórafgaand aan de eerste behandeling van alle gegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de behandeling zorgvuldig en veilig uit te kunnen voeren. Cliënt geeft hiervoor toestemming middels een getekend AVG- verklaring. Voor verdere informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Pedicure in de Muren zie het kopje AVG-Privacy.

Geheimhouding

Pedicure in de Muren is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure in de Muren verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Gedrag

Cliënt behoort zich in Pedicure Praktijk Pedicure in de Muren behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na een waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure in de Muren het recht cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

Huisdieren

Huisdieren worden tevens niet toegelaten in Pedicure Praktijk Pedicure in de Muren. Dit uit hygiënisch oogpunt.

 

Recht

Op elke overeenkomst tussen Pedicure in de Muren en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

De algemene voorwaarden van Pedicure Praktijk Pedicure in de Muren zijn opgemaakt op 1 maart 2019